Procedură – Etape practice

 

Etape practice in vederea obținerii fondurilor:

Pacientul/ un reprezentant legal al acestuia/ aparţinătorul (soţ/soţie, rudă de gradul IV)/ medicul de familie trebuie sa ceara medicului curant, de specialitate, o scrisoare medicala sau un raport medical, în care să se precizeze in clar că pacientul a parcurs toate etapele de investigație și tratament din țară și are nevoie de un tratament care nu poate fi efectuat în România.

Documentul trebuie sa fie eliberat dintr-un spital universitar și să conțină parafa medicului și ștampila unității.

Exemplu: tratamentul/transplantul de care pacientul are nevoie nu se poate efectua în România, cu motivația ca nu există bancă de donator/ nu există tehnică necesară în România etc. și se recomandă efectuarea tratamentului/transplantului într-o clinică din străinătate.

Pacientul/ reprezentantul legal al acestuia/ aparţinătorul (soţ/soţie, rudă de gradul IV) depun la direcţia de sănătate publică (DSP) în a cărei rază teritorială domiciliază pacientul, urmatoarele documentele medicale ale pacientului:

• cerere pentru trimiterea la tratament in strainatate;

• scrisoare medicala primită de la medicul curant, de specialitate, privind efectuarea tratamentului în străinătate (în original);

• bilet de ieşire din spital (copie);

• rezultate investigaţii medicale (copie);

• fișa medicala din care sa reiasă clar diagnosticul (copie)

• documentelele de identitate ale pacietului si ale reprezentantului legal al acestuia sau ale aparţinătorului (copie);

• adeverinta de la medicul de familie din care sa reiasa ca bolnavul este inscris pe lista acestuia (in original);

• declaraţia de consimţământ cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

La doua zile de la depunerea documentelor la DSP teritoriala, dosarul pacientului este transmis Comisiei de specialitate teritoriala.

Dosarul este analizat de către Comisia de specialitate teritorială.

În maximum 7 zile lucrătoare de la examinarea cazului, Comisia de specialitate teritorială are obligația de a comunica, în scris, direcției de sănătate publică concluziile sale, inclusiv conduita medicală de urmat, sub forma unui proces-verbal medical (anexa nr. 3 din Ordinul nr. 50/2004).

După primirea de către direcția de sănătate publică a procesului-verbal medical, se efectuează corespondența cu clinicile recomandate de comisia de specialitate teritorială și se obțin documente privind costul și condițiile de plată a tratamentului, precum și numărul de cont al clinicii. Documentele trebuie să fie oficiale, cu antet și semnătura.

Corespondența cu clinica din strainatate trebuie definitivată în maximum 7 zile lucrătoare de la data înregistrării procesului-verbal medical întocmit de către comisia de specialitate teritorială la direcția de sănătate publică.

Cazuri speciale: În situația în care în termenul de 7 zile lucrătoare niciuna dintre clinici nu răspunde cererii adresate sau răspunsurile sunt negative, în termen de maximum două zile lucrătoare, comisia de specialitate teritorială nominalizează alte clinici.

Dosarul complet se trimite de catre Directia de Sanatate Publica la Ministerul Sanatatii prin curierul directiei sau prin posta, în termen de 24 de ore de la data primirii ofertelor de preț de la clinici.

Dosarul este analizat de o comisie a Ministerului Sanatatii care se intruneste de doua ori pe luna. Termenul de aprobare este de 20 de zile lucrătoare de la data înregistrării dosarului la Ministerul Sănătății.

Dupa aprobarea finantarii, banii se trimit catre Directia de Sanatate Publica, iar aceasta ii trimite imediat catre clinica aprobata de comisia ministerului.

Ai nevoie de ajutor pentru tratament medical în străinătate?

Număr cazuri și sume alocate

264 bolnavi

au beneficiat de tratament în străinătate

6.596.379,61 €

alocați pentru tratarea acestora

până la data de 24.06.2022

106 bolnavi

au beneficiat de tratament în străinătate

2.251.202,25 €

alocați pentru tratarea acestora

Tratament în străinătate,

cu fonduri de la statul român

Baza legislativa in vederea obtinerii fondurilor pentru tratament în străinătate, prin Ministerul Sănătății este reprezentata de Ordinul nr. 50 din 23 ianuarie 2004, al Ministerului Sănătății, privind metodologia de trimitere a unor categorii de bolnavi pentru tratament în străinătate.

Site official: https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/49432